//////

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA

Podyktowane jest to nie tyiko wymaganiami higieny I komfortu jazdy, lecz również i dążeniem do zwięk­szenia bezpieczeństwa jazdy, ponieważ sprawność fizyczna i psychiczna kierowcy zależy w dużej mierze właśnie od warunków klimatycznych, w których on pracuje. Urządze­nia tego rodzaju mogą być ponadto stosowane w celu stwo­rzenia odpowiedniego mikroklimatu dla ładunku lub osprzętu wrażliwego na zmiany parametrów powietrza.Urządzenia do utrzymywania określonych warunków klima­tycznych we wnętrzu nadwozi samochodów spełniać mogą najrozmaitsze zadania, zależnie od przeznaczenia pojazdu oraz wymagań eksploatacyjnych, zmieniając poszczególne parametry powietrza lub jednocześnie kilka jego para­metrów. Ujmując poglądowo, ogólnie rozróżniać należy następujące zadania omawianych urządzeń.

CZĘSTOTLIWOŚĆ DŁUGOŚCI FAL

Częstotliwość (długość fali) nadajnika jest stała, co wyko­rzystuje się do blokowania w taki sposób, że na okres kiedy nadajnik nie pracuje, jego częstotliwość ulega samo­czynnemu przesunięciu o pewną wartość. Wywołanie stacji centralnej przez zdjęcie mikrofonu z widełek powoduje samoczynne zajęcie fali nośnej. Wskutek zmiany częstotli­wości następuje blokada wszystkich aparatów ruchomych (odbiorników! nadajników), które nie pracują w danej chwili. Taki sam wynik daje zupełny brak fali nośnej, np. kiedy samochód znajduje się poza obszarem objętym przez sieć stacji centralnej i pośrednich.Jeżeli kanał jest wolny, po zdjęciu mikrotelefonu z widełek zostaje wysyłany sygnał modulowany o czasie trwania około 1 sekundy.

DZIĘKI ROZPOWSZECHNIENIU

Dzięki rozpowszechnianiu się miniaturowych magnetofonów, używanych już od dawna do celów reporterskich, na ogół zainstalowanie w pojeździe samochodowym magnetofonu nie nastręcza trudności. Naj­częściej magnetofony spotyka-się w omnibusach i auto­busach, przeważnie jako dodatkowe urządzenia w zespołach radiofonicznych .Zespół radiofoniczny. Niekiedy pojazdy samochodowe, głównie dalekobieżne omnibusy lub wycieczkowe autokary, wyposaża się w tzw. zespoły radiofoniczne, czyli rozbudo­wane urządzenia odbiorcze wyposażone w mikrofony. Ty­powy zespół odbiorczy składa się z następujących pod­zespołów:  odbiornik radiowy wysokiej klasy,  mikrotelefon, adapter i magnetofon mogące w dowolnym połączeniu współpracować jako urządzenia radiofoniczne,estaw rozgłaszający z kilku lub nawet kilkunastu gło­śników, zapewniający w całym- nadwoziu dobry odbiór wszelkich audycji improwizowanych . i odbieranych z zewnątrz, ‚ dodatkowy wzmacniacz o odpowiedniej mocy wyjścio­wej do wysterowania wszystkich zainstalowanych gło­śników.

 

URZĄDZENIE ODWRACAJĄCE

Konieczność ta w praktyce powstaje jednak dość rzadko — tylko w okresie użytkowania samochodu na dro­gach o suchych i silnie nagrzanych nawierzchniach (zwłaszcza betonowych).Urządzenia odtwarzające. Aby zwiększyć komfort jazdy I za­pewnić uniezależnienie się od publicznych programów radiowych coraz częściej wyposaża się pojazdy samocho­dowe — zwłaszcza autobusy i samochody osobowe wysokiej klasy — w odpowiednio przystosowane urządzenia odtwa­rzające, głównie adaptery i magnetofony. Tego rodzaju urządzenia samochodowe cechują zwykle małe wymiary, odporność na wstrząsy oraz zasilanie prądem stałym z insta­lacji 12 V lub 6 V.Adapter samochodowy. Na ogół stosuje się tylko adaptery na specjalne płyty długogrające, z których każda zapewnia audycję trwającą około jednej godziny .

OGNIWO FILTRUJĄCE

Ogniwo filtrujące (lub popularnie filtr) iest to układ odpowiednio dobranych do siebie elementów przeciwzakłóceniowych. Ogólnie rozróżnia się filtry pojemnościowe (z kondensatorów), indukcyjne (z dławików)-indukcyjne (z kondensatorów 1 dławików). Do uciszania elektrycznych urządzeń samochodowych stosuje się najczęściej filtry pojemnościowe, a filtry pojemnościowo-indukcyjne instaluje się jedynie w razie konieczności bardzo skutecznego tłumienia fal zakłócających (przede wszystkim w zakresie wielkich częstotliwości 1…1000 MHz).Filtr pojemnościowo-indukcyjny może być wykonany jako . jednoczłonowy  lub – wieloczłonowy. W filtrze wieloczłonowym każdy następny człon służy zwykle do tłumienia zakłóceń w kolejnym paśmie wielkich częstotliwości, w którym człon poprzedni jest. zbyt mało skuteczny.

ROZMAITE LAMPY

Stosując coraz więcej elektrod opra- . cowano rozmaite lampy, wielosiatkowe, jak: heksody, heptody, oktody itp. (rys. 75-9). Zasady pracy tego rodzaju lamp są podobne do zasady pracy pentody,-a dzięki do­datkowym elektrodom zmienione zostają pewne cechy i cha­rakterystyki, co umożliwia stosowanie tych lamp w spec­jalnych układach.  Lampy złożone. Jednym z przejawów rozwoju radiotechniki jest grupowanie kilku lamp elektronowych w jednej bańce. W ten sposób powstały rozmaite lampy złożone, jak: duo- dioda, duotrioda, trioda-heksoda, duodloda-trioda itp. Oznaczenia lamp elektronowych. Wobec ogromnej różno­rodności lamp produkowanych w Europie, niemal wszystkie wytwórnie stosują jednolity system oznaczania symbo­licznego rodzaju i właściwości lamp elektronowych, przed­stawiony w zestawieniu obok.

Kiedy wewnątrz auta czuć benzyną

Jeżeli poczujemy wewnątrz naszego auta silny zapach benzyny, jest to znak, że dzieje się coś niedobrego, gdyż przy szczelności wszystkich układów pojazdu takie zjawisko nie powinno mieć miejsca. Objaw taki może świadczyć, iż w zbiorniku paliwa występuje za duże ciśnienie albo też druga możliwość – w układzie paliwowym pojawiła się nieszczelność. Jeśli zaś zapach paliwa jest bardzo intensywny, a ponadto tak samo czuć benzyna podczas postoju auta, możemy mieć do czynienia albo z nieszczelnością samego zbiornika paliwa, albo tez z wyciekiem paliwa z tegoż zbiornika. Czy to jest bak, metalowy, czy tez plastikowy, takie wycieki mogą się zdarzyć, z różnych zresztą przyczyn. Ważne jest w każdym przypadku dokonanie sprawdzenia, czy paliwo nie wycieka z łączenia, jakie występuje pomiędzy rurą prowadzącą do wlewu a zbiornikiem. Jeśli okaże się natomiast, że wszystkie opisane elementy są sprawne i nie tam wycieka paliwo, należy sprawdzać po kolei inne elementy, jak przewody paliwowe, warto tez sprawdzić dokładnie po prostu całe podwozie pojazdu.

Tags: , , ,

Samochód to nie zabawka

Dla wielu młodych ludzi pierwszy samochód stanowi jakby wejście do zupełnie innego świata nowych motoryzacyjnych wrażeń. Każdy nastolatek po ukończeniu osiemnastego roku życia pragnie posiadać czterokołowca na własność. To jednak często początek dużych problemów. Rodzice, szczególnie ci trochę zamożniejsi godzą się na spełnienie prośby swojego dziecka polegającej na kupnie samochodu. Niestety w wielu przypadkach brawura i zbyt duża wiara we własne umiejętności sprawia, że młoda osoba często na drodze popełnia błędy oraz co najgorsze powoduje liczne wypadku. Statystyki policyjne mówią dobitnie o tym, że to młodzi ludzie najczęściej popełniają na drodze wykroczenia i nie przejmują się tym za bardzo, ponieważ twierdzą, że się uczą, a rodzice podchodzą do tego problemu raczej bardzo liberalnie. Samochód to jednak nie zabawka, ale duża odpowiedzialność, która musi zmusić świeżo upieczonego kierowcę do racjonalizacji swoich zachowań na drodze. Edukacja i poprawienie własnych umiejętności w tym zakresie to podstawa. Głównym celem nowego kierowcy powinno być zapewnienie sobie, a później innym bezpieczeństwa podczas jazdy i nie narażanie się na ambicjonalne wyzwania.

Tags: , , , ,

Dlaczego motoryzacja ma problemy z płynnością

Od kilku lat świat motoryzacji przeżywa spore problemy związane z utrzymaniem płynności. Dzieje się to z bardzo prostego powodu. Coraz mniej osób jest zainteresowanych zakupem samochodu, co dla wielkich koncernów oznacza po prostu zagładę. Branża motoryzacyjna boryka się z problemami płynności przede wszystkim z tego powodu, że klienci odsuwają się od nowych aut na rzecz tych typowo używanych. Cena to wszystko na co zwracamy uwagę przy wyborze czterech kółek, a wielkie koncerny muszą dopasować swoją strategię do nadpodaży samochodów. Jest to bardzo trudne zadanie. Ludzie nie są skłonni nabywać nowych aut, ponieważ to się z reguły nie opłaca z tego powodu, że wyjazd autem z salonu to utrata jego wartości oscylująca w granicach nawet kilkunastu procent. Sytuacja w branży nie jest zbyt interesująca z punktu widzenia producentów, którzy działają na trudnym konkurencyjnym rynku, w którym konsumenci są coraz bardziej wymagający. Podsumowując, problem wielkich koncernów samochodowych związany z uzyskaniem odpowiedniej płynności bez wątpienia istnieje i niestety na dzień dzisiejszy jest on nie do rozwiązania. Dopóki nie powróci sensowny popyt na auta nie ma nawet mowy o powrocie do profesjonalnego biznesu.

Tags: , ,

Sportowe samochody – dla prawdziwych mężczyzn

Jeśli myślimy o idealnym samochodzie dla prawdziwego mężczyzny bez wątpienia wskażemy na dowolną markę samochodu pod warunkiem, że będzie to samochód sportowy. Pojazdy te charakteryzują się opływową linią nadwozia i niskim zawieszeniem, dzięki czemu są szybkie, zwrotne i eleganckie. Mówi się, że samochód to przedłużenie osobowości mężczyzny, stąd nie jest niczym dziwnym, że każdy mężczyzna pragnie posiadać szybki, zwrotny, sportowy wóz, gdyż za takich właśnie – sprawnych i zaradnych chcieliby uchodzić – szczególnie w oczach kobiet. Te zaś preferują posiadaczy sportowych samochodów, gdyż wierzą, że czas spędzany u boku właściciela sportowego wozu będzie niezapomnianym przeżyciem. Nie sposób nudzić się pędząc w sportowym samochodzie, szczególnie jeśli jest to kabriolet, czyli pojazd z otwieranym dachem. Pędząc w takim wozie i czując wiatr we włosach można poczuć prawdziwy zew wolności, dziką przygodę – w ekskluzywnym wydaniu, pośród zazdrosnych spojrzeń gapiów i powłóczystych spojrzeń atrakcyjnych kobiet.

Tags: , , , ,

METODY WENTYLACJI

Wprawdzie możliwe jest przewietrzanie zarówno z sutrzymywaniem podciśnienia, jak i nadciśnienia wewnątrz nadwozia, ale jednak w samochodach stosuje się prawie wyłącznie nadciśnieniowe systemy wentylacji. Jeżeli bowiem w nadwoziu panuje nadciśnienie rzędu 2…4 mm słupa wody, zabezpiecza ono bardzo skutecznie przed przedostawaniem się przez nieszczelności wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń oraz niekontrolowanych ilości powietrza mogących powodować przeciągi.Zapotrzebowanie powietrza. Jednostkowe całkowite za­potrzebowanie świeżego powietrza (wp) na każdą osobę we wnętrzu nadwozia wynosi przeważnie 20…60 m/godz, zależnie od rodzaju pojazdu samochodowego. Zwykle za­potrzebowanie powietrza jest najmniejsze w autobusach miejskich, a największe w samochodach osobowych.Nie­kiedy zapotrzebowanie powietrza ogranicza się nawet do około 10 m3/godz na osobę.

CEL PRZEWIETRZENIA

Brak tlenu powstaje wskutek jego zużycia przez oddycha­jące osoby, z jednoczesnym zanieczyszczaniem powietrza dwutlenkiem węgla. Szczególnie niebezpieczne jest zanie­czyszczanie się powietrza we wnętrzu nadwozia gazami spalinowymi oraz parami paliwa i olejów. Wymienione czyn­niki zmuszają do zapewnienia odpowiednio intensywnej wymiany powietrza w zamkniętych nadwoziach pojazdów.Wentylacja albo przewietrzanie poza wymienianiem zanieczyszczonego powietrza na świeże przyczynia się do utrzymania w określonych granicach wilgotności względnej powietrza wypełniającego wnętrze nadwozia. Ponadto dzięki wentylacji uzyskuje się łagodne krążenie powietrza wewnątrz nadwozia, co korzystnie wpły­wa na samopoczucie jadących osób. Zwiększenie inten­sywności wymiany powietrza ułatwia znoszenie bez przy­krości odpowiednio wyższych temperatur, lecz możliwości takiej wymiany ograniczone są dopuszczalną prędkością powietrza wewnątrz nadwozia, która ze względu na nie­przyjemne przeciągi nie powinna przekraczać 0,15 m/sek.

PRĘDKOŚĆ POWIETRZA

Duza wilgotność w połączeniu z wysoką temperaturą odczuwana jest przez człowieka jako nieznośne gorąco, a w razie niskiej temperatury powietrza jako przenikliwy chłód.Prędkość powietrza. Ruch powietrza zwiększa intensywność oddawania ciepła przez organizm ludzki, co w zakresie wysokich temperatur powietrza korzystnie wpływa na samo­poczucie, natomiast w zakresie niskich temperatur po­wietrza potęguje wrażenie zimna. Jako optymalną prędkość powietrza, nie powodującą nieprzyjemnych przeciągów w nadwoziu, przyjmuje się 0,15 m/sek.Skład chemiczny powietrza wywiera bardzo istotny wpływ na samopoczucie człowieka . Bowiem zbyt mała zawartość tlenu oraz najrozmaitsze zanieczyszczenia po­wietrza powodują różne zaburzenia w_ organizmie kierowcy i pasażerów, aż do poważnego zatrucia i śmierci włącznie.

UŁATWIAJĄCE OKOLICZNOŚCI

Wynika z tego, że jednakowe odczucie cieplne może być wywołane zarówno suchym powietrzem o wysokiej tempe­raturze, jak I wilgotnym powietrzem o niskiej temperaturze . Okoliczność ta ułatwia stwarzanie wewnątrz nadwozia korzystnych dla organizmu ludzkiego warunków klimatycznych.Człowiek czuje się jednak dobrze tylko w pewnych zakre­sach temperatury 1 wilgotności powietrza, w których jego organizm może prawidłowo funkcjonować. Przyjmuje się np ogólnie, że wilgotność względna powietrza powinna za­wierać się w granicach 30.. .70 %, ponieważ powietrze o wil­gotności poniżej 30% odczuwane jest jako zbyt suche,- I o wilgotności ponad 70% – jako zbyt wilgotne.

 

OCENA WARUNKÓW

Ocena warunków klimatycznych środowiska przez człowieka wynika głównie z odczucia cieplnego. Warunkiem prawidło­wego przebiegu procesów fizjologicznych jest bowiem przej­mowanie przez otoczenie ciepła wydzielanego przez organizm ludzki. Odczucie cieplne człowieka określa się więc jako skuteczność ochładzania go przez otaczające środowisko, zależną od temperatury, wilgotności i prędkości ruchu po­wietrza oraz warunków wypromienlowywania ciepła. Temperatura powietrza:. Im wyższa jest temperatura śro­dowiska, tym mniej ciepła traci człowiek przez promienio­wanie 1 jednocześnie tym więcej ciepła musi oddawać do otoczenia przez parowanie. Wilgotność powietrza. Przy określonej intensywności pracy fizycznej odczucie cieplne pozostaje jednakowe pomimo zmian temperatury i wilgotności względnej powietrza, jeżeli z podwyższaniem się temperatury powietrza, odpo­wiednio maleje jego wilgotność względna lub odwrotnie.

CEL WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

Wentylacja ma na celu odświeżanie atmosfery wnętrza nadwozia przez jednoczesne usuwanie zużytego i doprowa­dzanie czystego powietrza, ogrzewanie polega na doprowadzaniu do powietrza okre­ślonych, zwykle regulowanych-ilości’ciepła, w celu utrzy­mania wewnątrz nadwozia wymaganej temperatury wyższej niż temperatura otoczenia,chłodzenie .polega na odbieraniu od powietrza określo­nych, zwykle regulowanych ilości ciepła, w celu utrzymania wewnątrz nadwozia wymaganej temperatury, niższej niż temperatura otoczenia,  klimatyzacja ma na celu utrzymywanie we wnętrzu zamkniętego nadwozia, odgrodzonego od otoczenia, okre­ślonych parametrów powietrza (temperatury, wilgotności 1 stopnia czystości) oraz prędkości jego krążenia, mezalezme od szybkości jazdy i zewnętrznych warunków atmosfe­rycznych.