//////

METODY WENTYLACJI

Wprawdzie możliwe jest przewietrzanie zarówno z sutrzymywaniem podciśnienia, jak i nadciśnienia wewnątrz nadwozia, ale jednak w samochodach stosuje się prawie wyłącznie nadciśnieniowe systemy wentylacji. Jeżeli bowiem w nadwoziu panuje nadciśnienie rzędu 2…4 mm słupa wody, zabezpiecza ono bardzo skutecznie przed przedostawaniem się przez nieszczelności wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń oraz niekontrolowanych ilości powietrza mogących powodować przeciągi.Zapotrzebowanie powietrza. Jednostkowe całkowite za­potrzebowanie świeżego powietrza (wp) na każdą osobę we wnętrzu nadwozia wynosi przeważnie 20…60 m/godz, zależnie od rodzaju pojazdu samochodowego. Zwykle za­potrzebowanie powietrza jest najmniejsze w autobusach miejskich, a największe w samochodach osobowych.Nie­kiedy zapotrzebowanie powietrza ogranicza się nawet do około 10 m3/godz na osobę.

CEL PRZEWIETRZENIA

Brak tlenu powstaje wskutek jego zużycia przez oddycha­jące osoby, z jednoczesnym zanieczyszczaniem powietrza dwutlenkiem węgla. Szczególnie niebezpieczne jest zanie­czyszczanie się powietrza we wnętrzu nadwozia gazami spalinowymi oraz parami paliwa i olejów. Wymienione czyn­niki zmuszają do zapewnienia odpowiednio intensywnej wymiany powietrza w zamkniętych nadwoziach pojazdów.Wentylacja albo przewietrzanie poza wymienianiem zanieczyszczonego powietrza na świeże przyczynia się do utrzymania w określonych granicach wilgotności względnej powietrza wypełniającego wnętrze nadwozia. Ponadto dzięki wentylacji uzyskuje się łagodne krążenie powietrza wewnątrz nadwozia, co korzystnie wpły­wa na samopoczucie jadących osób. Zwiększenie inten­sywności wymiany powietrza ułatwia znoszenie bez przy­krości odpowiednio wyższych temperatur, lecz możliwości takiej wymiany ograniczone są dopuszczalną prędkością powietrza wewnątrz nadwozia, która ze względu na nie­przyjemne przeciągi nie powinna przekraczać 0,15 m/sek.

PRĘDKOŚĆ POWIETRZA

Duza wilgotność w połączeniu z wysoką temperaturą odczuwana jest przez człowieka jako nieznośne gorąco, a w razie niskiej temperatury powietrza jako przenikliwy chłód.Prędkość powietrza. Ruch powietrza zwiększa intensywność oddawania ciepła przez organizm ludzki, co w zakresie wysokich temperatur powietrza korzystnie wpływa na samo­poczucie, natomiast w zakresie niskich temperatur po­wietrza potęguje wrażenie zimna. Jako optymalną prędkość powietrza, nie powodującą nieprzyjemnych przeciągów w nadwoziu, przyjmuje się 0,15 m/sek.Skład chemiczny powietrza wywiera bardzo istotny wpływ na samopoczucie człowieka . Bowiem zbyt mała zawartość tlenu oraz najrozmaitsze zanieczyszczenia po­wietrza powodują różne zaburzenia w_ organizmie kierowcy i pasażerów, aż do poważnego zatrucia i śmierci włącznie.

UŁATWIAJĄCE OKOLICZNOŚCI

Wynika z tego, że jednakowe odczucie cieplne może być wywołane zarówno suchym powietrzem o wysokiej tempe­raturze, jak I wilgotnym powietrzem o niskiej temperaturze . Okoliczność ta ułatwia stwarzanie wewnątrz nadwozia korzystnych dla organizmu ludzkiego warunków klimatycznych.Człowiek czuje się jednak dobrze tylko w pewnych zakre­sach temperatury 1 wilgotności powietrza, w których jego organizm może prawidłowo funkcjonować. Przyjmuje się np ogólnie, że wilgotność względna powietrza powinna za­wierać się w granicach 30.. .70 %, ponieważ powietrze o wil­gotności poniżej 30% odczuwane jest jako zbyt suche,- I o wilgotności ponad 70% – jako zbyt wilgotne.

 

OCENA WARUNKÓW

Ocena warunków klimatycznych środowiska przez człowieka wynika głównie z odczucia cieplnego. Warunkiem prawidło­wego przebiegu procesów fizjologicznych jest bowiem przej­mowanie przez otoczenie ciepła wydzielanego przez organizm ludzki. Odczucie cieplne człowieka określa się więc jako skuteczność ochładzania go przez otaczające środowisko, zależną od temperatury, wilgotności i prędkości ruchu po­wietrza oraz warunków wypromienlowywania ciepła. Temperatura powietrza:. Im wyższa jest temperatura śro­dowiska, tym mniej ciepła traci człowiek przez promienio­wanie 1 jednocześnie tym więcej ciepła musi oddawać do otoczenia przez parowanie. Wilgotność powietrza. Przy określonej intensywności pracy fizycznej odczucie cieplne pozostaje jednakowe pomimo zmian temperatury i wilgotności względnej powietrza, jeżeli z podwyższaniem się temperatury powietrza, odpo­wiednio maleje jego wilgotność względna lub odwrotnie.

CEL WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

Wentylacja ma na celu odświeżanie atmosfery wnętrza nadwozia przez jednoczesne usuwanie zużytego i doprowa­dzanie czystego powietrza, ogrzewanie polega na doprowadzaniu do powietrza okre­ślonych, zwykle regulowanych-ilości’ciepła, w celu utrzy­mania wewnątrz nadwozia wymaganej temperatury wyższej niż temperatura otoczenia,chłodzenie .polega na odbieraniu od powietrza określo­nych, zwykle regulowanych ilości ciepła, w celu utrzymania wewnątrz nadwozia wymaganej temperatury, niższej niż temperatura otoczenia,  klimatyzacja ma na celu utrzymywanie we wnętrzu zamkniętego nadwozia, odgrodzonego od otoczenia, okre­ślonych parametrów powietrza (temperatury, wilgotności 1 stopnia czystości) oraz prędkości jego krążenia, mezalezme od szybkości jazdy i zewnętrznych warunków atmosfe­rycznych.